AIPC-SYS sobre dotación de la figura de conserje del CEIP Ses Comes
Pleno Manacor: Propuestas del Inventario de Caminos; Fiestas de 2022; Reglamento social; Mociones en Educación, Sobre incineración, Dotación del Conserje en el CEIP Ses Comes
Moción del Grupo Municipal El PI Manacor sobre el sostenimiento de los centros de primer ciclo de educación infantil.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 07/05/2021 - 13:35:43
Propuesta de aprobación definitiva IV Modificación del Inventario de Caminos y Camadas de uso público. Propuesta para determinar las fiestas locales del municipio de Manacor para el año 2022.

Propuesta de aprobación definitiva IV Modificación del Inventario de Caminos y Camadas de uso público. Propuesta para determinar las fiestas locales del municipio de Manacor para el año 2022.

Propuesta de aprobación del Reglamento para la regulación de las prestaciones económicas de urgencia social del Ayuntamiento de Manacor. Propuesta de aprobación proyecto de adecuación y ampliación del Hospital de Manacor.

Moción del Grupo Municipal Popular para con la aprobación definitiva de la tarifa de incineración de residuos sólidos urbanos (RSU) por el Consell de Mallorca.

MOCIONES....Moción del Grupo Municipal El PI Manacor sobre el sostenimiento de los centros de primer ciclo de educación infantil. Moción del Grupo Municipal Popular para con la aprobación definitiva de la tarifa de incineración de residuos sólidos urbanos (RSU) por el Consell de Mallorca. Moción del Grupo Municipal AIPC-SYS sobre dotación de la figura de conserje del CEIP Ses Comes

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 10 DE MAIG DE 2021. La batlia-presidència a data d’avui, ha resolt: «Convocar el Ple a la sessió ordinària núm. PLE2021/6 que tindrà lloc el proper dia 10 de maig de 2021 a les 19:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens (sessió telemàtica) de l’Ajuntament de Manacor, per tractar el següent ordre del dia:

I. PART RESOLUTÒRIA

Batlia

1. Aprovació acta PLE2021/5 Ordinària 12/04/2021

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES

Àrea de Batlia i Interior

2. PRP2021/139. Proposta per determinar les festes locals del municipi de Manacor per a l'any 2022

Àrea d'Economia, Hisenda i Promoció

3. PRP2021/140. Proposta d'aprovació II expedient de modificació pressupostària, crèdit extraordinari CE 02/21

4. PRP2021/144. Proposta d’aprovació de la modificació de plantilla 2021

5. PRP2021/147. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost Propi.

6. PRP2021/148. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor, relació núm. 213

Àrea de Polítiques Transversals

7. PRP2021/137. Proposta d’aprovació del Reglament per a la regulació de les prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament de Manacor.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I HABITATGE

Àrea d'Urbanisme i Habitatge

8. PRP2021/145. Proposta d’aprovació definitiva IV Modificació de l’Inventari de Camins i Camades d’ús públic.

9. PRP2021/153. Proposta d’aprovació projecte d’adequació i ampliació de l’Hospital de Manacor.

MOCIONS

10. PRP2021/146. Moció del Grup Municipal El PI Manacor sobre el sosteniment dels centres de primer cicle d'educació infantil

11. PRP2021/151. Moció del Grup Municipal Popular envers l'aprovació definitiva de la tarifa d'incineració de residus sòlids urbans (RSU) pel Consell de Mallorca

12. PRP2021/152. Moció del Grup Municipal AIPC-SYS sobre dotació de la figura de conserge del CEIP Ses Comes

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

13. Retre compte de les resolucions inscrites en el mes d’abril de 2021.

14. Precs i preguntes. El secretari general. Nicolau Conti Fuster.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado